වෙසක් ඔසු පැන් දන්සල - 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනයේ , වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය අනුබද්ධ බෞද්ධ අනුකමිටුව මගින් සංවිධානය කරන ලද 2562 වෙනි වෛශාක්ය මංගල්ය වෙනුවෙන්, ගමපහ වික්රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්යායතනයේ වික්රමාරච්චි වෛද්ය ශිෂ්ය සංගමයෙහි මගපෙන්වීම යටතේ සියලු වසරවල ශිෂ්ය ශිෂ්යවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පුරා දින 5ක් අඛණ්ඩව, විද්යායතය ඉදිරිපිටින් කොළඹ-නුවර ප්රධාන මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා ජනතාවගේ පිපාසය සංසිදුවනු වස් සංවිධානය කෙරුනු ඔසුපැන් දන්සැල් වැඩසටහන විද්යායතන පරිශ්රයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විය.

විශේෂ අවස්ථා

Last Updated on Monday, 18 February 2019 09:50

 

 


SPECIAL NOTICE


CONTACT US

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,
Kandy Road, Yakkala 11807,
Sri Lanka.

Tel  +94 33-2222748, +94 2222740,
+94 33 2231627

Fax  +94 33-2222739, +94 33 2226618

Email - directorgwai@kln.ac.lk

Web - gwai.kln.ac.lk


UA-24626521-1