සහන යාත්‍රා - 2017

ගං වතුරින් අවතැන් වූ අපේම ජනතාව වෙනුවෙන් වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය ප්‍රධානත්වයෙන් විද්‍යායතනය සියලු ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව,ආදිවිද්‍යාර්තයින්, ආචාර්ය සංගමය , අනධ්‍යන සේවක සංගමය , වික්‍රමාරච්චි ශික්ෂණ රෝහල, ප්‍රදේශ වාසින්, සියලු දෙනාගෙම මානුෂීය ආධාරයෙන් උපකාර අතිශයින්ම අවශ්‍ය වූ ගාල්ල බටහිර හිනිදුම ආපදා වට පත් වූ ජනතාවට අත්වැසිල්ලක් වන ලදි.

විශේෂ අවස්ථා

Last Updated on Thursday, 15 June 2017 11:24

 

 


 

CONTACT US

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,
Kandy Road, Yakkala 11807,
Sri Lanka.

Tel  +94 33-2222748, +94 2222740,
+94 33 3340101

Fax  +94 33-2222739, +94 33 2226618

Email - directorgwai@gmail.com

Web - gwai.kln.ac.lk


UA-24626521-1