විකුම් වෙද අවුරුදු සිරි - 2018

කොවුල් හඩින් ... කන් පිබිදෙන ..

එරබදු මල්... නෙත් පිනවන..

තුරුණු සිතේ ... තුට ඉතිරෙන...

හිරු දෙවිදුගේ මංගල්ලෙට... විකුම් බිම කල එළි වුණී...

වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමයේ කලා අනුකමිටුව මගින් සංවිධානය කරන ලද විකුම් වෙද අවුරුදු සිරි 2018 බක් මහ උළෙල, බක් මස 20 කිවි දින ,හෙළ ජන ක්‍රීඩා හා සංස්කෘතිකාංග රැසක් සමගින් විද්‍යායතනය භූමි පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී

විශේෂ අවස්ථා

Last Updated on Saturday, 21 July 2018 10:41

 

 


 

CONTACT US

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,
Kandy Road, Yakkala 11807,
Sri Lanka.

Tel  +94 33-2222748, +94 2222740,
+94 33 3340101

Fax  +94 33-2222739, +94 33 2226618

Email - directorgwai@gmail.com

Web - gwai.kln.ac.lk


UA-24626521-1