ලේ දන් දීමේ කඳවුර

ආයුර්වේද චක්‍රවර්තී පණ්ඩිත ජී.පී. වික්‍රමාරච්චි ශ්‍රීමතානන්ගේ ගුණානුස්මරණය නිමිත්තෙන් වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමයේ ඖෂධ හා ශාක අනුකමිටුව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ලේ දන් දීමේ කඳවුර 2017 මාර්තු 01 දින පෙ.ව.9.00 සිට විද්‍යායතන භූමියේදී පවත්වන ලදි.

විශේෂ අවස්ථා

Last Updated on Friday, 29 September 2017 07:58

 

 


SPECIAL NOTICE


CONTACT US

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,
Kandy Road, Yakkala 11807,
Sri Lanka.

Tel  +94 33-2222748, +94 2222740,
+94 33 2231627

Fax  +94 33-2222739, +94 33 2226618

Email - directorgwai@kln.ac.lk

Web - gwai.kln.ac.lk


UA-24626521-1